CLEAMEN 760 KL, 20L + vratný kanystr

CLEAMEN 760 KL, 20L + vratný kanystr

1630002_krt
Cena včetně vratného obalu. Nebezpečné vlastnosti H226 - Hořlavá kapalina a páry. H315 - Dráždí kůži. H318 - Způsobuje vážné poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení P210 - Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření. P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 - Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů. GHS02 Hořlavé látky GHS05 Korozivní a žíravé látky
Balení
Očekáváme dodání zboží

3088,50 Kč

3 737,09 Kč S DPH

Produkty ve stejné kategorii

Produkt přidán do seznamu produktů

Tento web využívá cookies

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Používáním těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas.