WellDone osvěžovač vzduchu Konvalinka, 300ml

WellDone osvěžovač vzduchu Konvalinka, 300ml

2372557
Kvalitní osvěžovač vzduchu s technologií odstraňování nepříjemných pachů, obnovuje svěžest a zanechává příjemnou vůni v místnostech. Standardní věty o nebezpečnosti: H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: To může prasknout vlivem tepla Pokyny pro bezpečné zacházení: Všeobecně: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. Prevence: P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Reakce: P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/ 122°F.

Cena za kus: 37,20 Kč bez DPH

Skladem
Balení

37,20 Kč

45,01 Kč s DPH

Produkty ve stejné kategorii

Produkt přidán do seznamu produktů

Tento web využívá cookies

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Používáním těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas.