CLEAMEN dez.ubrousky 150ks

CLEAMEN dez.ubrousky 150ks

1521385
Nebezpečné vlastnosti H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry H319 - Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení P210 - Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření. P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 - Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů. GHS02 Hořlavé látky GHS07 Dráždivé látky

Cena za kus: 699 Kč bez DPH

Očekáváme dodání zboží
Balení

699 Kč

845,79 Kč s DPH

Produkty ve stejné kategorii

Produkt přidán do seznamu produktů

Tento web využívá cookies

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Používáním těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas.