Vůně pro dávkovač, Classic Lemon, 250ml

Vůně pro dávkovač, Classic Lemon, 250ml

2411611
Foto ilustrační Náplň do elektrických dávkovačů vůní P+L system. Poskytuje velmi svěží a intezivní vůni, která kombinuje zralé, čisté a citronové tóny a citronovou kůru. Ostrá, citronová vůně, která poskytuje a dodává silnou a příjemnou vůni citrusů do všech umýváren a míst, kde se zdržuje nepříjemný zápach. 3000 dávek Lze použít také jako samostatný sprej. Standardní věty o nebezpečnosti: H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem; při zahřívání se může roztrhnout. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F. P501 Odstraňte obsah a obal podle místních předpisů, např. ve sběrném dvoře. Obsahuje: Propan-2-ol (CAS 67-63-0) 10% Směs propan-butan (CAS 61641-74-5) 65%

Cena za kus: 188 Kč bez DPH

Skladem
Balení

188 Kč

227,48 Kč s DPH

Produkty ve stejné kategorii

Produkt přidán do seznamu produktů

Tento web využívá cookies

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Používáním těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas.