Vonná závěska pro dámské toalety BOWL CLIP,...

Vonná závěska pro dámské toalety BOWL CLIP, Honeysuckle, bílá

2360215
Vonná závěska pro dámské toalety - k zavěšení z vnější strany mísy, pro všechny typy toalet - revoluční transparentní design - nerozpouští se ve vodě - při splachování nedochází ke znečištění produktu - doporučená doba použití - 30 dní - vyhovuje normě VOC v USA a v Evropě - ekologicky příznivý produkt - privátní potisk k dispozici - na zakázku Charakteristika vůně Honeysuckle: směs bílých květů citrusů, hořkého pomerančovníku a zimolezu obohacená o tóny jasmínu, levandule a mandlovníku na podkladu bazalkových a kakostových listů. Exotické elegantní aroma vyvolávající pocity luxusu. Pro použití v luxusních interiérech. Signální slovo (CLP čl. 20) Nebezpečí Informace o nebezpečnosti (věty H) H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H318 Způsobuje vážné poškození očí. Bezpečnostní pokyny (preventivní prohlášení - věty P) P102: Uchovávejte mimo dosah dětí. P264: Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou. P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P333 + P313: Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařské ošetření. P501: Odstraňte obsah předáním oprávněné osobě k likvidaci.

Cena za kus: 120 Kč bez DPH

Skladem
Balení

120 Kč

145,20 Kč s DPH

Produkty ve stejné kategorii

Produkt přidán do seznamu produktů

Tento web využívá cookies

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Používáním těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas.