WellDone osvěžovač vzduchu REFILL-SENSE, Relax...

WellDone osvěžovač vzduchu REFILL-SENSE, Relax arom., NN, 250ml

2370099
Standardní věty o nebezpečnosti: H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: To může prasknout vlivem tepla EUH208 Obsahuje LIMONENE. Může vyvolat alergickou reakci. Pokyny pro bezpečné zacházení: Všeobecně: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. Prevence: P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Reakce: P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/ 122°F.

Cena za kus: 61,90 Kč bez DPH

Očekáváme dodání zboží
Balení

61,90 Kč

74,90 Kč s DPH

Produkty ve stejné kategorii

Produkt přidán do seznamu produktů

Tento web využívá cookies

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Používáním těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas.